Ευέλικτα Συστήματα Συστάσεων σε Μεγάλου Όγκου Δεδομένα

Ιστοσελίδα έργου

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». (Κωδ. Τ1ΕΔΚ-01776)

Συνεργαζόμενοι φορείς:

  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
  • Arx.Net Α. Ε.

Διάρκεια έργου: 7/2018 – 7/2021

Το έργο περιλαμβάνει την έρευνα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ευέλικτου λογισμικού πακέτου συστάσεων το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες εταιριών που δραστηριοποιούνται σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γκάμα τομέων λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών. Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορεί να παραμετροποιείται εύκολα έτσι ώστε να προσφέρει αποδοτικές λύσεις επιλέγοντας τον καταλληλότερο αλγόριθμο συστάσεων ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σχετικά με τους πελάτες και τα προϊόντα της εταιρίας.

Η κυρίαρχη σύγχρονη τάση είναι η μετάβαση στην εποχή του μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data era) η οποία απαιτεί την προσαρμογή των αλγορίθμων έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν σε παράλληλες ή/και κατανεμημένες πλατφόρμες. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να κλιμακώνεται εύκολα ώστε να υποστηρίζει την επεξεργασία πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες εταιριών με πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια πελάτες.

Οι στόχοι του έργου είναι ερευνητικοί και εμπορικοί. Στους ερευνητικούς στόχους συγκαταλέγεται η βιομηχανική έρευνα με αντικείμενο την παράλληλη και κατανεμημένη υλοποίηση παραμετροποιημένου συστήματος συστάσεων που θα καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων με δεδομένα πολύ μεγάλου όγκου. Στους εμπορικούς στόχους συγκαταλέγεται η ανάπτυξη καινοτόμου πακέτου λογισμικού το οποίο θα εφαρμόζει τα αποτελέσματα της βιομηχανικής έρευνας και επίσης η εφαρμογή, δοκιμή και προώθηση του προϊόντος. Συνοπτικά οι στόχοι περιλαμβάνουν ως εξής:

  • Στοχευμένη βιομηχανική έρευνα για την ανάπτυξη γενικού ευέλικτου συστήματος συστάσεων για επιχειρήσεις με δεδομένα μεγάλου όγκου
  • Ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού συστήματος συστάσεων – Πρότυπο
  • Ανάπτυξη Πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικά δεδομένα
  • Ανάπτυξη του τελικού εμπορικού Λογισμικού – Υπηρεσίας
  • Εμπορική προώθηση της καινοτομίας

Flexible recommender systems for Big Data

Project URL

Position: Leader
Funding : approximately 340.000,00 €
Funding organisation:  
Duration: 7/2018 – 7/2021
Contact person: Prof. Konstantinos Diamantaras

Recommender Systems are a fast-growing field of Information Mining that offers solutions to major marketing and advertising problems such as: finding new products that are likely to appeal to the user,  finding other users who have similar user preferences or could be friends of the user, finding products that probably like in groups of users.

The objectives of the project are divided into two categories, research and commercial. The research objectives include industrial research on the parallel and distributed implementation of a customized recommender system that will satisfy the needs of enterprises with very big volume data.  Commercial objectives include the development of an innovative software package that will implement the results of industrial research and also the implementation, testing and promotion of the product.